Možnosti ubytovania počas festivalu zabudnutých remesiel

Stanový tábor pri hrade Červený Kameň

K dispozícii je vyhradené stanové miesto pre návštevníkov Festivalu zabudnutých remesiel. Rozloženie stanov návštevníkmi festivalu je prípustné iba v rámci vyhradeného priestoru stanového mestečka. Návštevníkom bude umožnené stanovať počas noci z 29. 6. na 30. 6. 2019. V stanovom mestečku sú k dispozícii odpadkové koše a mobilné toalety.

Všetci stanujúci sú povinní sa riadiť prevádzkovým poriadkom stanového mestečka*

 

Kontakty na penzióny v blízkom okolý hradu Červený Kameň

Penzión ASTRA Častá +421 (0) 903 200 830

Penzión EMA 0907 113 006

Ubytovanie – Tenisové kurty 0907 228 102

Penzión RED ROCK 55 0903/212 671

Penzión pod Červeným Kameňom 0905 531 702

Pod Červeným Kameňom 0904 465 495

*PREVÁDZKOVÝ PORIADOK STANOVÉHO MESTEČKA:

– Návštevníkom bude umožnené stanovať počas noci z 29. 6. 2019 na 30. 6. 2019

– Rozloženie stanov návštevníkmi festivalu je prípustné iba v rámci vyhradeného priestoru stanového mestečka

– Návštevníci majú zakázané stanovať pri autách, na parkoviskách a iných priestoroch, ktoré nie sú vyhradené výlučne na účely stanového mestečka

– Za veci uložené v stanoch a ich okolí návštevníci preberajú plnú zodpovednosťNávštevníci sú povinní udržiavať poriadok a čistotu a dodržiavať hygienické predpisy.

– K dispozícii budú odpadkové koše a mobilné toalety

– Návštevníci majú zakázané zakladať ohne a sú povinní počínať si tak, aby nezapríčinili nebezpečenstvo požiaru

– Návštevníci nesmú do stanového mestečka vstupovať s pyrotechnickými predmetmi, výbušninami a horľavinami, omamnými látkami, psychotropnými látkami, jedmi alebo prekurzormi, zbraňami akéhokoľvek druhu, akýmikoľvek predmetmi ohrozujúcimi zdravie alebo bezpečnosť návštevníkov a pod.

– Do stanového mestečka je povolené vnášať len plastové fľaše

– Návštevníci nesmú obťažovať svoje okolie v stanovom mestečku nadmerným hlukom, používať zvukové a svetelné zdroje s vysokým výkonom a intenzitou a vstúpiť do areálu stanového mestečka so psom bez vôdzky a/alebo bez náhubku, a/alebo umožniť psom voľný pohyb

– Návštevníci sa zaväzujú dodržiavať všetky pokyny usporiadateľa a ním poverených osôb

– Návštevníci sa zaväzujú pred odchodom zo stanového mestečka zbaliť svoje stany, spacie vaky, karimatky a ostatné veci, ktoré do stanového mestečka vniesli

– Návštevníci sa zaväzujú opustiť stanové mestečko najneskôr do 20.00 hod. dňa 30. 6. 2019. V prípade, ak návštevníci neopustia stanové mestečko alebo nevypracú a/alebo neodnesú svoje veci zo stanového mestečka do uvedeného času, dávajú pracovníkom SBS súhlas, aby zabezpečili odchod, resp. vyvedenie návštevníkov a/alebo vynesenie ich vecí zo stanového mestečka, pričom za prípadne vzniknuté škody na majetku návštevníkov v súvislosti s touto činnosťou pracovníkov SBS, resp. v súvislosti s neuposlúchnutím pokynov pracovníkov SBS, zodpovedajú návštevníci festivalu.

Za akékoľvek neuposlúchnutie pokynov prevádzkového poriadku stanového mestečka hrozí návštevníkom vykázanie z areálu stanového mestečka pracovníkom SBS, kedykoľvek počas trvania podujatia.